Rui Xiaowu

Chairman

Zhang Dongchen

Director

Wang Zuoran

Outside Director

Song Ning

Outside Director

Chen Jie

Outside Director

Geng Ruguang

Outside Director

Li Zhaoming

Employee Director

|