Rui Xiaowu

Chairman of the Board

Zhang Dongchen

President

Chen Xu

Vice President

Geng Daokuan

Leader of the Discipline Inspection Team of the Party Group

Jin Hongrong

Outside Director

Wang Xiaoxiang

Chief Accountant

Chen Xiaojun

Vice President

Chen Ximing

Vice President

|